Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

26.06. Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

droga-ne

Posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. U svetu više od  200 miliona ljudi najmanje jednom godišnje uzme nekku drogu, od kojih je 25 miliona i zavisnika, a svake godine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga.

Korišćenje droga među mladima koji su posebno osetljiva populacija ima brojne kratkoročne i dugoročne posledice, ne samo za pojedinca, već i za celokupno društvo. Zloupotreba droga u adolescenciji, između ostalog, je povezana sa brojnim psihosocijalnim problemima, zloupotrebom tokom života, lošim uspehom u školi, saobraćajnim traumatizmom i drugim problemima.Mladi danas imaju pristup sve većem broju supstanci i vrlo često ih koriste u kombinaciji sa alkoholom, a upotreba više vrsta psihoaktivnih supstanci, uključujući kombinacije sa alkoholom i lekovima,  postaje sve izraženiji obrazac korišćenja u Evropi.

Prevalencija korišćenja droge među mladima je više nego duplo veća u poređenju sa opštom populacijom i čak tri puta veća kada se radi o kanabisu.U Srbiji je 8% šesnaestogodišnjaka tokom života probalo ilegalnu drogu. Najčešće korišćena ilegalna droga je marihuana koju je 7% učenika probalo bar jednom tokom života, a posebno su izražene razlike između mladića (9%) i devojaka (4%). Ova razlika je izražena i kod upotrebe sedativa bez lekarskog recepta koje je prema rezultatima ESPAD istraživanja iz 2011. godine bar jednom tokom života koristilo koristilo 10% devojaka i 5% mladića. Procenat učenika koji su probali ili ilegalnu drogu ili sedative bez lekarskog recepta iznosi 16,5 % i u poređenju sa 2008. godinom nema značajnih razlika.

Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju. Zbog toga je potreban balansiran pristup za smanjenje posledica upotrebe droga koji fokusira i smanjenje ponude i smanjenje potražnje. Preduslov za efektivno delovanje društva u borbi protiv droga je koordinacija svih odgovarajućih službi, institucija i organizacija kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou. Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun  Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kako bi upozorila svetsku javnost na sve veći problem zloupotrebe droga i potrebu uključivanja svih aktera na globalnom i lokalnom nivou u rešavanje ovog problema.  

Cilj kampanje je da se motivišu ljudi za učešće u svim aktivnostima koje mogu da doprinesu smanjenju zloupotrebe droga. Posebno značajna ciljna grupa su mladi koje treba motivisati za zdrave stilove života. Uspešne preventivne mere uključuju i prepoznaju značajnu ulogu porodice, škole i zajednice u jačanju preventivnih faktora i smanjenju faktora rizika i treba da budu u skladu sa dokazima, ali i specifičnostima sredine u kojoj se sprovode. Zbog toga je i ove godine slogan kampanje "Globalna akcija - zdravo okruženje bez droga".Svaka zajednica ima jedinstvene probleme i specifičnosti. Zbog toga je posebno važno da aktivnosti budu planirane i implementirane uz uključivanje svih segmenata društva: porodice, škola, zdravstvenih radnika, policije, sudstva itd.  

Participatorni pristup je značajan jer na taj način svaki sektor pored vlasništva ima i odgovornost  za sprovođenje određenog dela aktivnosti. Jedino kroz saradnju svih sektora se može poboljšati situacija u oblasti droga. U okviru obeležavanja kampanje potrebno je intenzivirati sve aktivnosti koje se sprovode i tokom godine, kao što su:

• Informisanje i edukacija članova zajednice, učenika, roditelja i profesionalaca o posledicama zloupotrebe droga i načinima za suzbijanje ovog problema

• Uključivanje škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika, udruženja građana i drugih u aktivnosti koje imaju za cilj da mobilišu što veći broj ljudi da se uključe u borbu protiv zloupotrebe droga

• Podrška i sponzorisanje aktivnosti koje imaju za cilj promociju zdravih stilova života

• Saradnja sa medijima kako bi se plasirao što veći broj tačnih informacija o ovom problemu i merama koje su zasnovane na dokazima koje se mogu sprovoditi i tokom čitave godine.

Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut"